Thursday, August 24, 2017

Bicol Poem: Kasal o Sakal?

Kasal sa simbahan dakol kauragan,
Magastos, mapagal harambugan sana man.
Damulag ipinabakal isinangra electric fan,
Sumpaan pagkamoot na mayong katapusan,

Hurungitan, turukaan may drama pang hiribian.Hambog na lintian!

Mga paslo bundat sa kabasugan,
Binurulsa si adobo pati kutsara kinastahan.
May tatsar pa bako daang masiram,
Pantomina ugmahon ta kinabitan sanggatos,
Gabos na mapapakinabangan pinatos.

Pinirit pinakasal dawa sipunon pa,
An tulak nagdadakula may deposito na,
Gastos ribo-ribo pagbukas kan regalo puro man lang baso,
Buraot na ninong nagsikwat pang embotido,

Nakaagi an tolong bulan mag-agom parehas na maniwang,
Pirming nagmumurudahan ta mayong pagkakan,
Dati kurugusan ngonyan tirilukan,
Magarbong kasalan ang ending suruwayan.

Kaya nene kung mapa-ilusyon sa laog kan harong,
Bako kun sain na madiklom!
Saka pilion dawa kabalangon ang importante may ipapalamon!
Igwa akong bisto rekomenda ko saimo,
Pangaran niya Kulas paradakop halas.

Credits to the original author.

No comments:

Post a Comment

Bicol Poem: Kasal o Sakal?

Kasal sa simbahan dakol kauragan, Magastos, mapagal harambugan sana man. Damulag ipinabakal isinangra electric fan, Sumpaan pagkamoot...